اتحادها بسیار زیاد هستند اما چند اتحاد اصلی که پایه‌ی اتحادهای دیگر هستند بدین قرارند:

مربع دو جمله ای

                                              (a+b)^2=a^2+2ab+b^2,!

                                              (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 ,!

بقیه اتحاد ها در ادامه مطلب ...